Včelařství

 • Povídání nejen o medu

  Včelí produkty a jejich význam pro člověka. Včelí produkty provázejí člověka od samého začátku jeho ...

  více

 • Boj proti varroáze

  Seznam prostředků na prevenci nebo léčbu varroázy, na které lze poskytnout dotaci v rámci opatření boj proti ...

  více

 • Chcete začít včelařit

  Včelaření je koníček, který nás nejen obohacuje o kontakt s přírodou, ale přináší i sladkou pochoutku ...

  více

 • První kroky

  Více než 25 let se pohybuji mezi včelaři, vyslechl jsem mnoho názorů různých fachmanů na ošetřování ...

  více

 • Zateplené nebo nezateplené úly

  Stále se vyrábějí jak zateplené, tak nezateplené verze. Otázka zateplení ale stojí za zamyšlení. I zateplený úl ...

  více

 • Čmelín

  Čmeláci jsou zdatní opylovači i sběrači.  Umí výborně opylovat i rostliny s dlouhými úzkými...

  více

 • APIVITAL - české krmivo pro včely

  APIVITAL® sirup je tekuté krmivo pro včely, vhodné především pro podzimní krmení.

  více

 
Doporučení ČSV, o. s. k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se včelami a při jejich ošetřování.

1/  Toto doporučení Českého svazu včelařů, o. s. (dále jen ČSV) bylo vydáno za účelem správného postupu členů ČSV při chovu a ošetřování včel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při tvorbě tohoto doporučení se vycházelo zejména z nařízení vlády č. 2712002 Sb. ze dne 10. prosince 2001, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, jež je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat a z oborové normy "Chov včely medonosné" č. 46 6640.

2/  Členem ČSV může být podle stanov občan starší 10 let. Samostatně ošetřovat včelstva může zásadně člen, který dosáhl věku 15 let a je s chovem a ošetřováním včel obeznámen. Člen mladší 15 let by měl chov a ošetřování včel provádět zásadně pod dozorem nebo dohledem dospělého chovatele včel, popř. vedoucího včelařského kroužku mládeže.

3/  Každý ošetřovatel včel je povinen při práci se včelami dodržovat ustanovení obecně závazných předpisů, zejména počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, na přírodě a životním prostředí.

4/  V zájmu předcházení škodám je třeba, aby chovatel nebo ošetřovatel dodržoval při práci se včelami především tato svazová doporučení k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, včetně předpisů protipožární ochrany:

  a)  organizovat a provádět ošetřování včel tak, aby včely neobtěžovaly okolí nad míru přiměřenou poměrům a činit dostupná opatření proti vzniku jejich zvýšené slídivosti;

  b) podle potřeby, zejména v případě většího rozrušení včel, používat při jejich ošetřování ochranné včelařské pomůcky (např. včelařský oblek, kuklu, klobouk nebo závoj);

  c)  rovněž v případě potřeby mírnit rozrušené včely kouřem ze včelařského dýmáku nebo rosením vodou atp.;

  d)  označit v zájmu ochrany dalších osob stanoviště včel, popřípadě přístupové cesty k němu dostatečně velkou a za dne dobře viditelnou výstražnou tabulkou s nápisem např. "Pozor včely!".

5/   Na stanoviště včel mají samostatně přístup zásadně jen oprávněné osoby, další osoby pak jen se souhlasem majitele, chovatele nebo ošetřovatele včel. V případě vstupu cizích osob na stanoviště včel je nutné je upozornit na zvýšené nebezpečí pobodání včelami a poskytnout jim potřebné včelařské ochranné pomůcky. Chovatel by měl mít pro případ bodnutí na stanovišti včel ve své lékárničce základní léky, které jsou dostupné bez receptu. Vstup na stanoviště včel osobám, které jsou alergické na včelí bodnutí, by zásadně neměl být umožněn.

6/  Snímání rojů neznámého původu usazených na veřejných prostranstvích nebo objektech by měly provádět jen osoby způsobilé ve smyslu veterinárních předpisů.

7/  Přemísťovat včely lze jen v takových zařízeních (úlech, rojácích a dalších zařízeních), která jsou zabezpečena proti uvolnění, posuvu nebo pádu a kde je zamezeno samovolnému unikání včel z nich a zajištěno dostatečné větrání.

8/  V případě převozu včelstev v kočovných zařízeních je potřeba, aby tento převoz byl doprovázen průvodcem znalým ošetřování včel, jenž je vybaven základními včelařskými pomůckami pro všechny osoby, které se převozu účastní. Přemísťování včelstev v zařízeních tažených koňským potahem se s ohledem na zvýšené riziko jeho pobodání včelami nedoporučuje.

 

 

Kontakty

Výrobní podnik Ještěd, s.r.o.
Selská 647, 460 01 Liberec 12

Společnost je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, složka 3927.

Telefon: +420 485 103 953
  +420 485 104 225
Fax: +420 485 103 953
E-mail: pechackova@vpjested.cz

facebook.png

map.png

       Otevírací doba
    včelařské prodejny

 Po-Pá  6.00-15.30 hod

       od 01.04. do 30.09.2018
 každý čtvrtek otevřeno
        do 17.00 hod!

  Prodej za internetové ceny.

Na prodejně lze platit kartou.


          Těšíme se na Vás.


Nákupní košík je prázdný