Včelařské dotace krajské 2019

 

Pro letošní rok jsou všechny krajské dotační programy pro včelaře uzavřeny. Nové dotační programy krajů jsou zpravidla zveřejňovány počátkem roku. O programech pro rok 2019 vás budeme informovat.  

 

 

Dotace pro včelaře v Libereckém kraji

Dotační program pro rok 2018 uzavřen. Bližší informace o něm zde.

 

Dotace pro včelaře v Plzeňském kraji

Dotační program pro rok 2019 byl vyhlášen. 

Program je určen:

a) Začínajícím a stávajícím včelařům, kteří obdrží finanční příspěvek na nákup včelařského vybavení prostřednictvím žadatele. Tím je vždy právnická osoba - spolek, který a) soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, v kterém je podána žádost a b) sdružuje nejméně 50% chovatelů včel v jednotlivém okrese.

b) Právnickým osobám - spolkům (které splní výše uvedené podmínky) na administraci a realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev.

 

Žádost je třeba podat elektronicky na portálu Plzeňského kraje od 27.2. 2019 do 6.3. 2019.

 

Celková částka vyčleněná pro tento dotační program: 2 500 000 Kč

 

Předmět dotace:

a) nástavkové úly - nové (1x nástavkový úl = 1x varroadno, 3x nástavek, 1x víko)

     Začínající i stávající včelař: max. 4 ks, sazba za kus 2500 Kč, maximální výše příspěvku 10 000 Kč.

b) pomůcky a vybavení - nové (vč. odborné literatury, mimo medometu)

     Začínající včelař: maximální výše příspěvku 2000 Kč, stávající včelař bez příspěvku. 

c) realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev

     Aceton, ochranné prostředky na léčení, podložky na měl, laboratorní rozbory měli na mor včelího plodu, oprava a náhradní díly technického zařízení na léčení včelstev - min. 2% z celkové poskytnuté dotace po odečtení nákladů na administraci dotace. 

d) administraci

     Na administraci výše uvedených aktivit dotace ve výši 2% z celkové poskytnuté dotace. 

 

Začínající včelaři budou podpořeni minimálně 10% z celkové poskytnuté dotace žadateli po odečtení nákladů na administraci dotace. 

 

Konečným příjemcem finančního příspěvku nemůže být včelař, který obdržel dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje v letech 2010-2018 a dále včelař, kterému byla poskytnuta podpora na stejný předmět z jiných zdrojů. Včelař se přijetím dotace zavazuje, že bude ve správním obvodu Plzeňského kraje včelařit minimálně 3 roky od převzení finančního příspěvku. 

 

Bližší informace k celému dotačnímu programu najdete zde.

 

Dotace pro včelaře v Ústeckém kraji

Dotační program pro rok 2018 uzavřen. Bližší informace o něm zde.

 

 

Dotace pro včelaře v Karlovarském kraji pro rok 2019

Dotační program pro rok 2019 byl vyhlášen. 

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje. Žádosti je možné podávat od 1.2. 2019 do 28.2. 2019. Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však od 16. 1. 2019. 

 

Celková částka vyčleněná pro tento dotační program: 2 000 000 Kč

 

Dotace se poskytuje do výše 80 % uznatelných, prokazatelně vynaložených nákladů zaplacených od 1. 1. příslušného roku do dne podání vyúčtování na pořízení předmětu dotace, maximálně však do výše 14.000 Kč na jednoho žadatele a zaokrouhluje se na celé koruny dolů. Minimální poskytnutá částka činí 3.000 Kč.

 

Dotace se týká nákupu:
a) max. 5 ks nových nástavkových úlů,
Pozn.: nástavkovým úlem se pro účely těchto pravidel rozumí zařízení pro chov včel skládající se z dna/varroadna, nástavků, víka, krmítka a mateří mřížky. Přípustnými součástmi úlu jsou zátky, česnové uzávěry, uteplivky, strůpkové folie, mezidna, madla k nástavkům, přípravky proti stavění díla (tzv. dřevěná mřížka), šuplík varroa dna, zábrany proti myším, obrtlík. Cena nástavkového úlu bude příslušným odborem uznána maximálně do výše 4.000 Kč včetně DPH.
b) max. 5 ks včelstev nebo oddělků z registrovaných nebo šlechtitelských chovů,
c) max. 15 kg voskových mezistěn nebo max. 180 ks plastových mezistěn,
d) rámků nebo přířezů k výrobě rámků (plastové i dřevěné).

 

Dotace bude žadateli poskytnuta v případě, že v uplynulých čtyřech letech dotaci neobdržel. 

 

Dotace může být poskytnuta pouze, pokud se žadatel v žádosti písemně zaváže vykonávat včelařství po dobu nejméně pěti let ode dne poskytnutí dotace na území Karlovarského kraje.

 

Bližší informace k celému dotačnímu programu najdete zde.

 

 

Dotace pro včelaře v Královehradeckém kraji

Dotační program pro rok 2018 uzavřen. Bližší informace o něm zde.

 

Dotace pro včelaře v Pardubickém kraji

Dotační program pro rok 2018 uzavřen. Bližší informace o něm zde.

 

 

Dotace pro včelaře v Jihočeském kraji pro rok 2019

Dotační program pro rok 2019 byl vyhlášen. 

Příjem žádostí je v termínu od 2.1.2019 – do 18. 1. 2019 do 12:00 hodin.

 

PODPORA VČELAŘŮ 

Dotace jsou určené začínajícím včelařům, je třeba doložit vyjádřením místně příslušné registrované včelařské organizace (např. ČSV a PSNV) s datem vzniku členství v období od 1. 1. 2016 a trvající v lednu 2019. Nelze poskytnout žadatelům, kteří již z tohoto projektu dotaci čerpali a žadatelům, kteří dostali nebo dostanou na stejný projekt jinou dotaci (například z fondů EU).

 

Uznatelné výdaje musí být vynaloženy od 1. 4. 2019 do 31. 8. 2019.


Uznatelné jsou pouze následující výdaje:
- nákup max. 4 ks kompletních nástavkových úlů s oddělitelným dnem     1 ks     max. 4 200,- Kč
- nákup jiného typu úlu než nástavkového      1 ks     max. 2 500,- Kč
- nákup oddělku s matkou nebo s matkou F1 - min. 5 rámků     1 ks     cca 1 000,- Kč
- nákup včelstva s matkou nebo s matkou F1 - min. 10 rámků     1 ks     cca 2 000,- Kč

 

Výdaje v hotovosti jsou přípustné pouze do výše 20 000,- Kč (účetní doklad, který bude přesahovat tuto částku, nelze rozepisovat při platbě v hotovosti na více výdajových pokladních dokladů). Doklad nad 20 000 Kč včetně DPH zaplacený v hotovosti nebude v rámci vyúčtování uznán a proplacen.

 

PODPORA ČINNOSTI OKRESNÍCH VČELAŘSKÝCH ORGANIZACÍ ČSV, z.s. 

Uznatelné výdaje musí být vynaloženy od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019. 

Uznatelné jsou následující přímé výdaje:
- přípravky, zařízení a opatření na zlepšení a ozdravení chovu včelstev (např. mor a hniloba včelího plodu-BEE-SAFE, plošné vyšetření včelstev na mor včelího plodu, Varroáza-plošný monitoring- soupravy, diagnostické podložky na odběr měli, lékařský aceton, ochranné respirátory pro aplikaci léčiv, zdroj stlačeného vzduchu k vyvíječi na aerosolové ošetření včelstev, nákup vyplétacího drátu do rámků na podporu výměny včelího díla)
- technická pomoc, vzdělávací činnost včelařů, propagace a podpora organizovaného včelařství

 

Výdaje v hotovosti jsou přípustné pouze do výše 10 000,- Kč, (účetní doklad, který bude přesahovat tuto částku, nelze rozepisovat při platbě v hotovosti na více výdajových pokladních dokladů). Doklad nad 10 000 Kč včetně DPH zaplacený v hotovosti nebude v rámci vyúčtování uznán a proplacen.

 

 

Bližší informace k celému dotačnímu programu najdete zde.

 

 

Dotace pro včelaře v Olomouckém kraji pro rok 2019

Dotační program pro rok 2019 byl vyhlášen. 

 

Je určen pro začínající včelaře i stávající včelaře. 

 

Lhůta pro podání žádosti je od 21. 1. 2019 do 8. 2. 2019

 

Celková částka určená na dotační program:

Podpora začínajících včelařů: 500 000 Kč

Podpora stávajících včelařů: 500 000 Kč

 

Minimální výše dotace 5000 Kč, maximální výše 10 000 Kč. 

 

Výdaje lze čerpat od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

 

Vyúčtování lze zasílat již během léta a nejpozději do 30. 9. 2019

 

Pro začínající včelaře je uzavření smlouvy podmíněno absolvováním vzdělávacího kurzu pro začínající včelaře organizovaného Krajským úřadem a ve spolupráci s Českým svazem včelařů, z. s.

 

Uznatelné výdaje pro začínající včelaře: 

a) nákup nových kompletních nástavkových úlů s oddělitelným zasíťovaným dnem umožňujícím sledovat spad varroázy v celkovém maximálním počtu 5 ks úlů,
b) nákup plemenného a chovného materiálu – samostatné matky s doloženým původem nebo oddělky od včelaře registrovaného u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Doložením původu je potvrzení, že samostatné matky pochází z chovu zapojeného do uznaného šlechtitelského programu včely kraňské - vyššího, rozmnožovacího (seznam těchto chovů lze nalézt pro příslušný rok na webových stránkách Českého svazu včelařů, z. s.). Dále je třeba doložit k oddělkům nebo samostatným matkám kopii platného veterinárního potvrzení o zdravotním stavu oddělků/matek),
c) nákup nového základního vybavení: ochranné pomůcky pro jednoho včelaře (tzn. včelařský klobouk nebo kukla, rukavice, včelařský oblek nebo včelařská bunda), maximálně 10 kg voskových mezistěn, plastové mezistěny, kuřák, palivo do kuřáku, rozpěrák, rojáček, smetáček, včelařský drátek, vidlička nebo talíř odvíčkovací, hřebíčky na rámky (max. 100 ks).

 

Uznatelné výdaje pro stávající včelaře

a) nákup nových kompletních nástavkových úlů s oddělitelným zasíťovaným dnem umožňujícím sledovat spad varroázy v celkovém maximálním počtu 10 ks úlů, přičemž počet úlů nesmí přesáhnout aktuální počet včelstev nahlášených na Českomoravskou společnost chovatelů, a. s.,
b) pro včelaře, kteří museli svá včelstva zlikvidovat na pokyn orgánů Státní veterinární správy, také možnost nákupu plemenného a chovného materiálu – samostatné matky s doloženým původem nebo oddělky od včelaře registrovaného u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Doložením původu je potvrzení, že samostatné matky pochází z chovu zapojeného do uznaného šlechtitelského programu včely kraňské - vyššího, rozmnožovacího (seznam těchto chovů lze nalézt pro příslušný rok na webových stránkách Českého svazu včelařů, z. s.). Dále je třeba doložit k oddělkům nebo samostatným matkám kopii platného veterinárního potvrzení o zdravotním stavu oddělků/matek).

 

Bližší informace k celému dotačnímu programu najdete zde.

 

 

Dotace pro včelaře v Jihomoravském kraji

Dotační program pro rok 2019 byl vyhlášen. 

Na dotační program bylo vyčleněno: 2 000 000 Kč

Žádosti je možné podávat v termínu 14.2.2019 - 01.3.2019

 

DOTAČNÍ TITULY: 

 

 

DT 1 - Podpora zájmového včelařství

 

Určeno pro fyzické osoby - zájmové včelaře, vlastnící maximálně 40 včelstev 

Minimální výše podpory 5 000 Kč, maximální výše podpory 10 000 Kč, minimální podíl spoluúčasti žadatele 50%.

Prostředky dotace je možné čerpat na výdaje vzniklé od 01.01.2019 do 30.09.2019.

 

Uznatelné výdaje: Výměna celých úlových sestav (sestavu tvoří jednotlivé položky, tj. zasíťované oddělitelné varroa dno, nástavky, mateří mřížka, rámky, krmítko a víko), popř. i jednotlivých položek sestav (bez jakéhokoliv dalšího příslušenství)

 

 

 

DT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže

 

Určeno pro právnické osoby se sídlem na území Jihomoravského kraje, které provozují včelařský kroužek mládeže.

Minimální výše podpory 5 000 Kč, maximální výše podpory 20 000 Kč, minimální podíl spoluúčasti žadatele 5%.

 

Uznatelné výdaje:

a) nákup nových nástavkových úlů,
b) nákup nových úlových sestav s oddělitelným dnem,
c) nákup plemenného a chovného materiálu z registrovaných chovů,
d) nákup přístrojového a technického vybavení,
e) nákup ochranného vybavení a pomůcek,
f) nákup audiovizuální techniky,
g) nákup výpočetní techniky,
h) výdaje spojené se vzdělávacími akcemi pro děti v oblasti včelařství,
i) výdaje spojené s účastí na soutěžích pro děti v oblasti včelařství (Zlatá včela),
j) nákup propagačních a informačních materiálů,
k) nákup a výsadba včelařsky významných rostlin – bylin, keřů a stromů včetně
údržby a následné péče o medonosnou zeleň (v areálu VKM u včelnice, případně
na veřejné ploše po dohodě s příslušnou obcí).

 

 

 

DT 3 - Podpora výsadby medonosných rostlin a dřevin a podpora zařízení pro získávání vosku

 

Určeno pro základní a okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s. se sídlem na území Jihomoravského kraje.

Minimální výše podpory 10 000 Kč, maximální výše podpory 30 000 Kč, minimální podíl spoluúčasti žadatele 10%.

 

Uznatelné výdaje:

a) studie a projekty ozelenění včelařsky významnými rostlinami
b) nákup materiálu a výsadba včelařsky významných rostlin a dřevin
s upřednostněním autochtonních druhů
c) obnova a údržba včelařsky významné vysazené zeleně
d) zařízení pro získávání vosku

 

 

Další informace k celému dotačnímu programu najdete zde.

 

Dotace pro včelaře ve Zlínském kraji

Dotační program pro rok 2018 uzavřen. Bližší informace o něm zde.

 

Dotace pro včelaře v Moravskoslezském kraji

 Dotační program pro rok 2018 uzavřen. Bližší informace o něm zde.

 

Dotace pro včelaře v kraji Vysočina

Dotační program v roce 2018 nebyl otevřen.

 

Dotace pro včelaře ve Středočeském kraji

Dotační program v roce 2018 nebyl otevřen. 

V první polovině roku 2019 podpoří Středočeský kraj dotací 1 500 000 Kč kampaň Hrr na mor. Autoři tohoto projektu chtějí jednak odhalit neznámá ložiska moru, ale především včelařům poskytnout objektivní informace a poskytnout jim „první pomoc“ v případě nákazy jejich včelstev.

Více informací najdete zde.

 

 

 

Včelařské dotace národní

Na podporu včelařství bylo v roce 2018 z národního dotačního programu pro zemědělství určeno 80 milionů Kč.

Informační příručku k národním dotacím pro rok 2018 najdete zde

Bližší informace najdete na stránkách ČSV.

 

 

Dotace na nákup aerosolových vyvíječů a kompresorů k ošetření včelstev proti varroáze

Dotace se poskytne na nákup nových kompresorů a aerosolových vyvíječů zakoupených od 1. ledna 2018 do 30. listopadu 2018 výhradně organizačními jednotkami (ZO a OO) ČSV, z. s.

ČSV poskytne dotaci na max. 47 ks kompresorů a max. 100 ks aerosolových vyvíječů.

Dotace se poskytne na nákup kompresorů do výše 70 % nákupní ceny, nejvýše však 15 000 Kč.

Na Aerosolové vyvíječe se dotace poskytne do 50 % nákupní ceny, nejvýše však 2 350 Kč.

Bližší informace k této dotaci zde.

 

 

 

Včelařské dotace obcí

Základní organizace mohou žádat o podporu také obec, pod kterou spadají, a to například v rámci podpory spolků. 

 

Nejsme jen prodejce, máme VLASTNÍ VÝROBNÍ ŘADU
Vlastní sklady 99% ZBOŽÍ SKLADEM
Jsme tu pro vás už OD ROKU 1969
Možnost osobního odběru KAMENNÁ PRODEJNA
Balík expedujeme DO 24 HODIN

MenuX

Provozovatel webu, Výrobní podnik Ještěd, s.r.o., se sídlem Selská 647, Liberec 46001, IČ: 12345678, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím