Jak získat evropské včelařské dotace pro rok 2019?

  

Do kdy je možné o včelařskou dotaci požádat?

Žádost je nutné doručit na ČSV do 15. května 2019. Pokud nemůžete ihned přiložit potřebné doklady (faktury), je třeba tyto dodat nejpozději do 15. července 2019

 

 

Kam mám poslat žádost o včelařskou dotaci?

Administraci včelařských dotací zajišťuje Český svaz včelařů

 

 

Kdo může získat  včelařskou dotaci?

Každý chovatel včel (fyzická i právnická osoba), který je evidován u Českomoravské společnosti chovatelů a má přiděleno šestimístné registrační číslo. 

 

 

Na co můžu získat včelařskou dotaci?

Dotaci lze získat na tato opatření:

 • Technická pomoc
  • pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení včelařských kroužků pro děti a mládež
  • pořízení nového technického vybavení pro chovatele včelařské
 • Boj proti varroáze
  • úhrada nákladů na léčebné a preventivní prostředky
  • na aplikaci aerosolu při prevenci nebo léčení varroázy
 • Racionalizace kočování včelstev – pořízení nového zařízení pro kočování se včelstvy
 • Úhrada nákladů na rozbory medu – fyzikálně chemické rozbory medu a rozbory na přítomnost Paenibacillus larvae
 • Obnova včelstev – určeno na šlechtitelské chovy včelích matek. Pouze pro chovatele, kteří na základě rozhodnutí ČSV získali osvědčení o šlechtitelském chovu uznaného šlechtitelského programu včely kraňské. 

 

 

Jak jsou poskytovány včelařské dotace?

Dotace jsou poskytovány buď na základě individuální žádosti (technická pomoc, racionalizace kočování, obnova včelstev) nebo bez individuální žádosti přímo výrobci, resp. poskytovateli služeb (pořádání vzdělávacích akcí, přístup k levnějším léčivům a léčebným prostředkům, rozbor medu). 

 

 

Jak má vypadat žádost o včelařskou dotaci?

Pro každé opatření je vydán samostatný formulář. Tyto formuláře vč. vzorů povinných příloh najdete začátkem roku v časopise Včelařství nebo jsou ke stažení na webových stránkách ČSV. Formulář na opatření technická pomoc si můžete stáhnout zde. 

 

 

Kdy se dozvím, jestli byla má žádost o dotaci úspěšná?

Státní zemědělský intervenční fond vydává rozhodnutí o dotaci žadateli (ČSV, který žádá za jednotlivé včelaře a oganizace) obvykle počátkem měsíce října, ČSV ho následně sdělí chovatelům. Odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů opět prostřednictvím ČSV. 

 

 

Pokud dotaci získám, kdy dostanu peníze?

Všechny dotace na včelařská opatření odesílá Fond bezhotovostně na ČSV. ČSV pak bezhotovostně rozesílá dotace příjemcům. Přesný termín bude upřesněn.

 

 

 

Opatření technická pomoc 

 

Dotace na vzdělávací akce

a) Organizátoři vzdělávacích akcí předloží požadavek na vzdělávací akci u Středního odborného učiliště včelařského - Včelařského vzdělávacího centra, o.p.s., minimálně 1 měsíc před plánovanou akcí a to buď:

- zapsáním požadavku do CIS

- písemně na formuláři "Požadavek na zajištění vzdělávací akce" nejpozději do 15. května 2019.

b) Zřizovatelé včelařských kroužků mládeže zašlou vyplněný a podepsaný "Požadavek na zajištění vedení včelařského kroužku mládeže + jmenný seznam člennů na adresu SOUV-VVC, o.p.s. nejpozději do 15. května 2019.

 

 

Pořízení nového zařízení

Dotace je určena na zařízení pro získávání a zpracování medu a dalších včelích produktů.

Požadavek se může skládat z více zařízení, celková pořizovací hodnota však musí být minimálně 20 000 Kč vč. DPH (ceny bez dopravy a poštovného). Celková výše uznané částky může být až 100 000 Kč. Zařízení musí být v přiměřeném množství na počet včelstev.

Dotace může být až 100%, pokud však bude v ČR převis poptávky, dojde k poměrnému krácení dotace podle vypočteného koeficientu.

Chovatelé včel zašlou vyplněný a podepsaný "Požadavek na poskytnutí dotace na opatření technická pomoc r. 2018/2019" na adresu ČSV nejpozději do 15. května 2019. Požadavek je nutné vždy doručit v originále (např. poštou nebo osobně).

 

Druhy nových zařízení, na které lze získat dotaci

Maximální výše dotace

(neplátce DPH)

Maximální výše dotace

(plátce DPH)

1.

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet)

a) ruční medomet

b) medomet s elektrickým pohonem

 

15 000 Kč 

30 000 Kč

 

12 397 Kč 

24 793 Kč

2.

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence)

 15 000 Kč

12 397 Kč 

3.

Odvíčkovací zařízení mechanické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)

 5 000 Kč

4 132 Kč 

4.

Odvíčkovací zařízení elektrické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)

 30 000 Kč

24 793 Kč 

5.

Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním

6 000 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč 

4 959 Kč

4 959 Kč

4 959 Kč 

6.

Síto na cezení medu 

 1 000 Kč 826 Kč 

7.

 Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu)

 25 000 Kč 20 661 Kč 

8.

 Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu)

 10 000 Kč 8 264 Kč 

9.

Plnička medu (zařízení sloužící k plnění medu do obalů)

 10 000 Kč 8 264 Kč 

10.

Zařízení pro chlazené sklady sloužící pro skladování medu a plástů (technologické vybavení prostoru zařízením umožňujícím regulaci teploty a vlhkosti)

40 000 Kč  33 058 Kč 

11.

Refraktometr

 1 000 Kč 826 Kč 

12.

Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)

 20 000 Kč 16 529 Kč 

13.

Sluneční tavidlo nebo sáčky na vosk 

 2 000 Kč 1 653 Kč 

15.

Varroadna – nejvýše podle počtu registrovaných včelstev chovatele včel 500 Kč 413 Kč 

16.

Jednoúčelový mechanický ometač včel 12 000 Kč  9 917 Kč 

17.

Úlová váha s plošinou do 650x650 mm a váživostí do 200 kg s výjimkou váhy registrační  10 000 Kč 8 264 Kč 

18.

Konduktometr  1 000 Kč 826 Kč 

 

Všechny produkty, na které se vztahuje dotační program EU, najdete zde.

Před koupí vybraného zařízení si vždy v dotační příručce nebo u ČSV ověřte, zda se na něj dotace vztahují.

 

 

Opatření boj proti varroáze 

 

Toto opatření zahrnuje dotaci na prostředky sloužící k prevenci nebo léčení varroázy a také na úhradu nákladů spojených s aplikací těchto léčiv ve formě aerosolu.  U tohoto opatření se neuplatňuje koeficient krácení.

 

Prevence nebo léčení varroázy

Dotaci může obdržet :

a) Výrobce a distributor léčivých nebo dezinfekčních prostředků, pokud prokáže výrobu a prodej léčiv za dotovanou cenu.

b) Chovatel včel, pokud prokáže pořízení léčiv za plnou cenu.

Výše dotace je 70% skutečně vynaložených nákladů na preventivní, léčebné nebo dezinfekční prostředky.

 

Aplikace aerosolu při prevenci nebo léčení varroázy

Dotace je určena osobám, které provádějí u chovatelů ošetření včelstev léčivy ve formě aerosolu. 

Výše dotace je 10 Kč na jedno včelstvo 1x za jeden včelařský rok.

 

Vyplněný  a podepsaný "Požadavek na poskytnutí dotace na opatření boj propi varroáze r. 2018/2019" je nutné doručit na adresu ČSV nejpozději do 15. května 2019.

 

 

Opatření racionalizace kočování

 

Dotace je určena chovatelům včel, kteří mají minimálně 20 včelstev evidovaných v databázi ČMSCH ke dni 1.9. 2018, a kteří kočují se včelstvy mimo trvalé stanoviště. 

 

Dotace lze získat na nová zařízení sloužící k přesunu včelstev a jejich umístění mimo trvalé stanoviště až do výše maximální dotace. 

 

Celková pořizovací cena zařízení na kočování musí být minimálně 20 000 Kč vč. DPH (bez dopravy). 

 

Dotace může být až 100%, pokud však bude v ČR převis poptávky, dojde k poměrnému krácení dotace podle vypočteného koeficientu. Maximální výše uznané částky může být až 150 000 Kč.

Chovatelé včel zašlou vyplněný a podepsaný "Požadavek na poskytnutí dotace na opatření racionalizace kočování včelstev v r. 2018/2019" na adresu ČSV, nejpozději do 15. května 2019.

 

Seznam nových zařízení pro kočování včelstev

Maximální výše dotace

(neplátce DPH)

Maximální výše dotace

(plátce DPH)

1.

Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly)

30 000 Kč

24 793 Kč

2.

Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích

50 000 Kč

41 322 Kč

3.

Paleta pro kočující včelstva (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti)

40 000 Kč

33 058 Kč

 

 

Opatření úhrada nákladů na rozbory medu

Chovatel si může nechat provést u medu z vlastní produkce rozbory fyzikálně chemických vlastností nebo rozbory na přítomnost spór Paenibacillus larvae bez nutnosti podávat žádost o dotaci. Pokud si chce podat žádost samostatně, musí přiložit daňový doklad s vyčíslenou plnou, tj. nedotovanou cenou. 

Vyplněný a podepsaný "Požadavek na poskytnutí dotace na opatření rozbory medu r. 2018/2019" je nutné doručit na adresu ČSV nejpozději do 15. května 2019.

 

 

Opatření obnova včelstev

Vyplněný a podepsaný "Požadavek na poskytnutí dotace na opatření obnova včelstev r. 2018/2019" je nutné doručit na adresu ČSV nejpozději do 15. května 2019.

 

 

Podrobné informace k evropským dotacím pro včelaře najdete v Příručce pro chovatele vydané ČSV.

Veškeré formuláře k žádostem najdete na stránkách ČSV.

 

 

Aktualizace 2.1. 2019

Nejsme jen prodejce, máme VLASTNÍ VÝROBNÍ ŘADU
Vlastní sklady 99% ZBOŽÍ SKLADEM
Jsme tu pro vás už OD ROKU 1969
Možnost osobního odběru KAMENNÁ PRODEJNA
Balík expedujeme DO 24 HODIN

MenuX

Provozovatel webu, Výrobní podnik Ještěd, s.r.o., se sídlem Selská 647, Liberec 46001, IČ: 12345678, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím